Beleidsplan stichting Mallek

Dit beleidsplan is geldig vanaf de oprichting in maart 2023 tot eind 2024. In december 2023 wordt het geëvalueerd, verfijnd voor het jaar 2024 en eventueel verlengd naar 2025. Het is een leidraad om de stichting levensvatbaarheid te geven. Veel is nog onbekend en moet uitgezocht worden. Mark zal vanaf mei 2023 het gebied opnieuw bezoeken om samen met de mensen daar de lijnen scherper uit te zetten. Het vinden van een geschikte, lokale ‘counterpart’ is hierbij van essentieel belang.

Visie

Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van bij voorkeur vrouwen, in achtergestelde regio’s in het binnenland van Suriname

De wijze waarop

 1. Het ondersteunen van lokale projecten die de economische productiviteit verhogen. Denk aan aanschaf machines, bouw van werkplaatsen, elektra voorzieningen.
 2. Het ondersteunen van de vraag naar betere informatie voorziening en algemene ontwikkeling. Denk aan communicatiemiddelen, taalcursussen, bibliotheekontwikkeling

Strategie

Ontwikkeling in kleine stapjes. De lokale partner organisatie is verantwoordelijk voor het succes van ieder stapje. Bij succes even stilstaan bij de prestatie en elkaar een verdiend schouderklopje geven. Wanneer het succes wat tegenvalt, kijken wat beter kan en weer uitproberen. Vallen en opstaan hoort bij het leven!

Financiële middelen

Het benodigde geld voor de ondersteuning wordt verkregen door donaties, voornamelijk via de website.

De bekendheid van de website zal via het netwerk, te beginnen bij het bestuur, verspreid worden.

Ter ondersteuning van bekendheid en fondswerving wordt gedacht om een koppeling met een sportactiviteit te leggen, bijvoorbeeld via een loopactie via een sportcentrum.

Besteding van donaties

Er zijn twee gescheiden geldstromen:

 1. Projecten die de economische productiviteit verhogen. Hierbij wordt gewerkt volgens het principe van micro krediet. Er wordt een lening verschaft die via het extra gegenereerde inkomen afgelost wordt. De aflossingen komen in een ‘krediet-pot’ waarmee een volgend project gefinancierd kan worden. De pot bevat voorlopig maximaal € 40.000. Zodra dit bedrag bereikt wordt, zal de toegang tot geven van donaties aan de krediet-pot stilgelegd worden totdat er weer ruimte is ontstaan. De hoogte van het bedrag in de pot is onderwerp van de jaarlijkse evaluatie over de effectiviteit van Stichting Mallek.
 2. Projecten die gaan over het vergroten van de algemene ontwikkeling. Hierbij wordt de donatie als een schenking aan het project gegeven.

Criteria voor toewijzing van gelden

Ten tijde van de opstelling van dit beleidsplan mag duidelijk zijn dat het gaat om de opstartfase. Een goede begeleiding en controle omtrent de besteding van het geld is een voorwaarde voor het succes van de stichting en daarmee de ondersteuning in Suriname. In de loop van het proces zal er meer duidelijk worden op dit gebied. Het vinden van een kundige, betrouwbare counterpart heeft hierbij prioriteit. Stichting Mallek probeert zich via zijn contacten en mogelijke bezoeken zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de lokale situatie en ontwikkelingen.

De criteria die er nu liggen, zijn de volgende:

 • Stichting Mallek ondersteunt lokale (vrouwen)groepen en geen individuele personen.
 • De lokale groep is bij voorkeur georganiseerd in de vorm van een coöperatie,
  hetgeen aansluit bij de huidige structuur van familieverbanden.
 • Projecten moeten gericht zijn op het bevorderen van hun samenleving, met name vrouwen, waarbij er gewerkt wordt aan duurzame oplossingen. Dus liever een wat duurdere oplossing die beklijft dan de goedkoopste met kortdurend resultaat.
 • Bij de aanvraag wordt aangegeven waarvoor donaties gevraagd worden met een indicatie van de kosten.
 • De aanvraag moet passen binnen een lokale visie met te bereiken doelen. Het zijn kleine trajecten die binnen het grotere geheel moeten passen.
 • De lokale organisatie houdt een boekhouding bij.
 • Bij micro krediet projecten wordt er gewerkt met ondertekende contracten.
 • Voor de activiteiten in Suriname geldt de Surinaamse wetgeving.

Vergoedingen stichting Mallek

Het bestuur van de stichting werkt op vrijwillige basis. De stichting heeft bij oprichting geen werknemers in dienst. Er is wel sprake van overheadkosten. Deze is op jaarbasis maximaal 10% van de omzet. In de opstartfase zal naast de 10% de oprichtingskosten betaald worden (boekhouding, KvK, garantie certificaten, notaris, bank) Van de 10% wordt de onkostenvergoeding voor bestuursleden, kosten voor accountant, ontwikkeling en onderhoud van de website betaald. In het jaarverslag wordt verantwoording van bestedingen afgelegd. Het bestuur ziet het als een uitdaging de overheadkosten laag te houden zonder verlies van kwaliteit.

Activiteiten 2023

Het jaar 2023 zal worden gestart met de partner organisatie Muje Kakiti (Vrouwen kracht). Dit is een groep van ca. 10 vrouwen van de dorpen in de regio Stonehuku (zie projecten voor kaart) aan de boven Suriname rivier.

De volgende activiteiten staan op het programma:

 1. De aanschaf van een cassave rasp machine en de bouw van een werkplaats voor gezamenlijke voedselverwerking. Dit is de eerste economisch verhogende activiteit die uitgevoerd gaat worden met micro krediet.
 2. Parallel loopt een alfabetiseringstraject van drie maanden voor volwassenen onder leiding van Muje Kakiti dat verzorgd wordt door lokale docenten.
 3. Vooruitkijkend zal onderzocht worden de beste manier is om de regio van elektriciteit te voorzien, waarbij rekening gehouden wordt met duurzaamheid en eenvoudig onderhoud. Voorlopig is de focus van het onderzoek op mini-waterturbines en zonnepanelen.

De voortgang van de activiteiten wordt op de website bijgehouden.

Sterke punten van de projecten

 • Ontwikkelingsetappen zijn, door het op kleine schaal opereren, goed te overzien.
 • Werken met lokale vrouwenorganisaties versterkt hun positie in de samenleving.
 • Lokale organisaties zijn verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van de activiteiten.
 • Mogelijk succes kan (via mond op mond) als voorbeeld dienen voor vervolgtrajecten elders in de regio.

Aandachtspunten

 • Hoge inflatie zorgt voor hogere kosten dan gebudgetteerd.
 • Onbekendheid met de verkoop van de producten uit voedselverwerking in de gebieden benedenstrooms en in de stad.
 • Door klimaatverandering zijn overstromingen en droogte extremer geworden. Dit is een gevaar voor de voedselvoorziening op de kostgronden en moestuinen.
 • Ontwikkeling bij mannen kan vergeten worden.
 • Hoge inflatie zorgt voor hogere kosten dan gebudgetteerd.
 • Onbekendheid met de verkoop van de producten uit voedselverwerking in de gebieden benedenstrooms en in de stad.
 • Door klimaatverandering zijn overstromingen en droogte extremer geworden. Dit is een gevaar voor de voedselvoorziening op de kostgronden en moestuinen.
 • Ontwikkeling bij mannen kan vergeten worden.

Mogelijke vervolgtrajecten (2023 – 2024)

 1. Ontwikkeling van een verkoopstrategie voor de lokaal geproduceerde, ecologische producten.
 2. Voedselzekerheid gedurende het gehele jaar.
 3. Vervolg alfabetiseringstraject.
 4. Bepalen invulling bibliotheek functie, bouw leeszaal en aanschaf boeken.
 5. Implementatie elektra 24/7 voorziening.

Voor 2024 wordt bekeken hoe uitbreiding naar partner organisaties van regio’s benedenstrooms Suriname rivier en inheemse dorpen in het binnenland gerealiseerd kan worden.

Oprichtingsakte

Contact

Stichting Mallek Ontwikkelingsprojecten
E-mail: info@mallek.nl
Postadres:
Stichting Mallek
t.a.v. R. van Rijn (secretaris)
Meidoornlaan 5, 9674 EA Winschoten
KvK-nummer 89536118

Scroll naar boven